Veilig jeugdwerk

Veilig jeugdwerk vinden we binnen onze gemeente vanzelfsprekend. Dit past binnen de 'Veilige Gemeente' die we willen zijn. Kerk overstijgend zijn er omgangsregels gemaakt en zijn vertrouwenspersonen aangesteld. Natuurlijk is een veilige thuisbasis belangrijk voor onze jeugd en binnen onze activiteiten. We borgen het Veilig Jeugdwerk als volgt:

Gedragsregels voor vrijwilligers die met jeugd en kwetsbare groepen werken:
1)     De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind/de jongere zich veilig en gerespecteerd voelt.
2)     De vrijwilliger behandelt het kind/jongere op een manier die het kind/jongere niet in zijn waardigheid aantast.
3)     De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het kind/de jongere dan noodzakelijk is.
4)     De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het kind/de jongere. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen medewerker en het kind/de jongere tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5)     De vrijwilliger mag het kind/de jongere niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
6)     De vrijwilliger zal tijdens clubkampen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met het kind/de jongere en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de slaapzalen en sanitaire ruimtes.
7)     De vrijwilliger heeft de plicht het kind/de jongere naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het kind/de jongere is betrokken, wordt nageleefd.
8)     Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon van de kerk. Indien de vrijwilliger ernstige strafbare feiten signaleert, schakelt hij direct de politie in.
9)     De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in verhouding staan.
10)  In die gevallen waar de gedragscode niet voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwenspersoon van de kerk.