Diaconie

Missie

Diaconaat is oog hebben voor mensen in de knel, door te luisteren naar hun verhalen en te spelen op hun mogelijkheden. Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan. De diaconie wil een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin recht wordt gedaan aan mensen en waarin ieder mens kan ontmoeten zoals God het bedoeld heeft. Met het oog daarop zullen we de leden van de gemeente bewust maken van de noden in de wereld, zodat ook zij opkomen voor de mensen in nood. De diakenen zullen ervoor zorgen dat de gemeente ervoor zorgt dat het beschikbare geld wordt ingezameld en zorgvuldig wordt beheerd. Daarnaast zullen zij andere middelen zoeken en gebruiken om die hulp te sluiten.

De diaconie is een ANBI-instelling. Uw gift is aftrekbaar voor de belastingen. Meer informatie vindt u hier .

Organisatie binnen de diaconie

Inmiddels zijn er binnen onze gemeente 9 diakenen en 1 notuliste. Wie de diakenen zijn kunt u in onderstaand schema zien en ook voor welke wijk zij zijn. In het jaarboekje van de kerk kunt u vinden in welke wijk u bent verdeeld en zo uiteen wie uw diaken is.

Het mailadres van ons is diaconie@gk-voorthuizen.nl

Financiële of andere ondersteuning

Een belangrijke taak van de diaconie is om mensen te helpen die in nood zijn gekomen. Kent u iemand of bent u zelf in nood, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw wijkdiaken. Samen zal er dan naar een oplossing gezocht worden. Dat kan in de vorm van financiële steun zijn, maar ook in de vorm van hulp of het in contact brengen met oorzaken. De meeste mensen vinden het moeilijk om een ​​beroep te doen op de diaconie. Wij zullen rekening houden met uw privacy en vernietigen met uw informatie omgaan.

Vervoer

Een aantal gemeenteleden staat klaar om te rijden voor bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek en kerkbezoek. U kunt hiervoor contact opnemen met uw wijkdiaken.

Wilt u eens per 10 á 11 weken enkele gemeenteleden ophalen voor de morgendienst (en een enkele avonddienst), dan kunt u contact opnemen met Liesbeth Hendriks .

Thuis avondmaal vieren

De diaconie biedt u de mogelijkheid om thuis het avondmaal te vieren. Wanneer u niet in staat bent om de avondmaalsdiensten in de kerk bij te wonen kunt u brood en wijn in een kistje ontvangen. Deze zal voor de kerkdienst door uw wijkdiaken bezorgd worden en na de dienst weer opgehaald worden. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan contact op met uw wijkdiaken.

Diaconaal netwerk voor oa formulieren en advies over allerlei zaken

Het diaconaal netwerk is een samenwerking van diaconieën van 14 kerken in de gemeente Barneveld. Elke week heeft het diaconaal netwerk een spreekuur in Barneveld. Het spreekuur is op vrijdag van 16.00-17.00 uur in de Bibliotheek, Nieuwstraat 29 te Barneveld en op woensdag van 11.00-12.00 uur in Buurthuis Bronveld, Zonnebloemstraat 31 te Barneveld.

Spreekuur in Voorthuizen: elke vrijdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur in Perron 16, Smidsplein 16.

U kunt bij dit spreekuur aankloppen voor aanvragen en hulp bij het samengestelde van ingewikkelde formulieren. Oa zorg- of huurtoeslag, kindgebonden budget, studiefinanciering, of tegemoetkoming studiekosten voor ouders. Ook de belastingaangifte kan worden ingevuld, of indien nodig een bezwaarschrift van een belastingaanslag gemaakt worden. Ook kan er hulp worden geboden bij het aanvragen van voltooide van kwijtscheldingsformulieren voor zuiveringslasten en Gemeentelijke belastingen.

Naast de ingevulde formulieren kunt u ook advies vragen over allerlei zaken, zoals uitkering, pensioen, zorgaanvraag of persoonlijke zaken. De medewerkers van het spreekuur kunnen mogelijk behulpzaam zijn.

U kunt altijd zelfs binnenlopen voor een gesprek of een kopje koffie.

Voor meer informatie kunt u bellen met Welzijn Barneveld, telefoonnr. 0342-404120 of kijk op : www.diaconaalnetwerk.nl

Diakenen

basis staan ​​de diakenen vermeld. Door op hun naam te klikken, kunt u hen een mail sturen. Het algemene e-mailadres van de diaconie is: diaconie@gk-voorthuizen.nl

Naam functie wijk
Wilma Hooijer voorzitter  
Liesbeth Hendriks secretaris/vicevoorzitter  
Bert Broekhuizen penningmeester, afgevaardigde classis  
Karel Veijer wijkdiaken  2 en 3
Emma van de Kraats-Hendriksen wijkdiaken  6 en 7
Gijs van den Brink wijkdiaken  1, 4 en 5
Nelleke de Rooij-van den Houten wijkdiaken  8 en 9
Elsa Rijssenbeek-van Pijkeren wijkdiaken  10 en 11
Martine Pater notulistisch  

 

Jaarverslag Diaconie 2020

Jaarverslag Diaconie 2022