ZWO

ZWO staat voor: Z ending, W erelddiaconaat en O ntwikkelingssamenwerking>

Visie

Om ons heen zien wij een wereld die verder verhardt, waarin een groot deel van de bevolking in armoede leeft en waarin velen niet de kans krijgen met het evangelie van Jezus Christus in komen.

Doel

Wij willen waar nodig, vanuit onze verantwoordelijkheid als christen, een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leven omstandigheden van mensen. Dit proberen wij te doen in woord en daad, via de pijlers: zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Belangrijk is het creëren van bewustzijn bij onze gemeenteleden. Alleen met de steun van gemeenteleden zijn wij in staat uitvoering te geven aan onze opdracht en een brug te slaan met de wereld om ons heen.

Organisatie binnen de ZWO

De ZWO-commissie bestaat uit 6 leden (+ 1 vacante positie):

U kunt ons direct bereiken via het e-mailadres van de ZWO: zwo@gk-voorthuizen.nl

Naam

Functie

Alie Heuver

voorzitter

Corien Radstok

Secretaris

Gerjon Batterink

Penningmeester

Emma van de Kraats

Werelddiaken

vacant

Zenden

Jaap van de Bovenkamp

Contactpersoon Hongarije

Jan Kruitbosch

Contactpersoon Roemenië

Zenden

Wij willen kerken in de wereld helpen om het evangelie van Jezus Christus door te geven. We laten ons oa inspireren door het werk van Kerk in Actie ( www.kerkinactie.nl ). Kerk in Actie maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van kerken, organisaties en mensen. Zij vragen ons om meeleven, gebed en financiële steun. Als Kerk in Actie zendingsprojecten steunt, werkt zij nauw samen met kerken en organisaties. Deze partners van Kerk in Actie kennen de lokale situatie van binnen uit en zijn daarom het beste in staat om de hulp op de juiste plek te laten komen. Twee keer per jaar houden wij een zendingscollecte die bestemd is voor één van de projecten van Kerk in Actie.

Werelddiaconaat

Uitgangspunt is om kerken, organisaties en instellingen in de wereld te helpen bij armoede, honger en gebrek op veler terrein. Wanneer er ergens in de wereld acute hulp nodig is, zal de ZWO, in samenwerking met Kerk in actie van andere hulporganisaties, gelden ter beschikking stellen. De werelddiaken maakt deel uit van de ZWO-commissie. Zij onderhoudt het contact tussen ZWO en de diaconie. Er zijn per jaar twee zondagen van het werelddiaconaat (in februari en oktober); ook dan zal er gecollecteerd worden voor een project van Kerk in Actie.

Ontwikkelingssamenwerking

Uitgangspunt is om kerken, organisaties en instellingen in de wereld te ondersteunen. We richten ons op hulp bij de (structurele) opbouw van activiteiten en de realisatie van speciale projecten.

Livezeni

In Roemenië ondersteunen wij al jaren onze zustergemeente in Livezeni. Zo is met onze ondersteuning de bouw van een nieuw gemeentelijk centrum tot stand gekomen en heeft de kerk een opknapbeurt gehad. Verder wordt jaarlijks de Vakantiebijbelweek financieel en organisatorisch ondersteund.

Klassiek Mor

In Hongarije bestaat al 40 jaar een vriendschapsband met de classis Mór en dan in het bijzonder met de gemeenten van Polgardi en Soponya. Jaarlijks vinden er een of twee kledingtransporten plaats en er wordt hulp geboden bij speciale projecten, zoals de renovatie van het orgel in de kerk van Polgardi. Verder wordt het jaarlijkse Kinderkamp financieel ondersteund.

Bezoek aan Hongarije mei 2019
Bezoek uit Hongarije juni 2019
 

Ondersteunde projecten

Diverse instellingen en projecten kunnen jaarlijks op onze steun rekenen:

Dunaalmás : een tehuis voor mensen met een lichamelijke en/of lichamelijke beperking. Verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners is noodzakelijk.
Castrolanda : de protestantse kerk van deze Nederlandse vestiging in Brazilië wil graag een bindende factor binnen haar gemeenschap blijven vormen.
Mercy Ships : het particuliere particuliere varende ziekenhuis ter wereld, ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Klik hier voor meer informatie.
URDT Girlsschool : Meisjes uit achterstandsgezinnen in Oeganda krijgen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en te studeren. Hierbij ligt de focus zowel op de student als de ouders. 
Stichting Da : organisatie in India met als doel structuur in diverse sectoren te realiseren en corruptie gericht te bestrijding.
Trans World Radio : TWR wil mensen in alle landen bereiken met de Evangelie van Jezus Christus. TWR gebruik van 16 grote en duizenden radiozenders. Er zijn uitzendingen in meer dan 230 talen.
Stichting Boyshome & Others , die hulp bieden aan de zwakste groepen in de Indiase samenleving. Het gaat om hulpvragen van tehuizen voor kinderen van verstandelijk gehandicapten.

 

Kledinginzameling

Bij de kledinginzameling werken we samen met de Hervormde Gemeente Voorthuizen. 

Kleding dagelijks van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur worden geleverd bij de kledingopslag van Bethabara. Deze bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw.

 De coördinatie van de kledinginzameling is in handen van Bouwe Schreuder.

Fondsenwerving

De belangrijkste inkomstenbron van ZWO is de jaarlijkse vrijwillige zendingsbijdrage. Daarnaast wordt het geld ook door collectes, financiële acties in de gemeente en oud papierinzameling bij elkaar gebracht. Ook is een deel van de opbrengst van de jaarlijkse potgrondactie in Barneveld bestemd voor Oost-Europa.
 Uw oud-papier (geen bedrijfskarton) kan elke laatste vrijdag en zaterdag van de maand worden geleverd, bij de familie Van Hierden aan de Schoenlapperweg 9.
•   Oude ansichtkaarten en postzegels kunt u in de bus doen in de ontmoetingsruimte van brengen bij Gerrie Versteeg , Hoofdstraat 74. De opbrengst komt jaarlijks naar het tehuis voor verstandelijk beperkte mensen.

Giften en donaties zijn altijd welkom bij de ZWO. Deze kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL89RABO 03737 42460 tnv Diaconie Gereformeerde Kerk Voorthuizen ovv ZWO.