Meer resultaten weergeven…

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ANBI Stichting Boeldag

HomeANBI Stichting Boeldag

ANBI gegevens

ANBI gegevens van de Stichting Boeldag

De Stichting Boeldag is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u als gever voor giften, legaten en erfstellingen bepaalde belastingvoordelen heeft. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status, zoals ook wettelijk is voorgeschreven.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Stichting Boeldag
RSIN/Fiscaal nummer:8149.28.328
KvK nummer:08124835
Website adres:www.gk-voorthuizen.nl/boeldag/
E-mail:info@boeldag.nl
Adres:Hoofdstraat 142
Postcode:3781 AK
Plaats:Voorthuizen
Postadres:Postbus 113
Postcode:3780 BC

Stichting Boeldag

Het bevorderen en stimuleren van sociale contacten en saamhorigheid tussen gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen door het organiseren van diverse activiteiten ter verkrijging van financiële middelen om in staat te zijn financiële steun te verstrekken aan het College van Kerkrentmeesters ten behoeve van onderhoud van het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen en overige kerkelijke doeleinden met een binding aan de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen.

Samenstelling bestuur

Voorzitter : Gon van Ommen
Secretaris : Gert van de Bor
Penningmeester : Michiel de Vries
Opslag/transport : Jan van Zutphen
Binnen gebeuren : Joke Rodenburg
Buiten gebeuren : Andries Hoogebeen
PR en website & Boeldagmagazine : Aline van Hierden

Beloningsbeleid

De Boeldag keert geen beloningen uit aan vrijwilligers of bestuursleden. Aan alle inzet op welke wijze dan ook worden geen beloningen toegekend. Wel worden kosten gemaakt door vrijwilligers die rechtstreeks zijn toe te wijzen aan de Boeldag vergoed. Denk hierbij aan bijvoorbeeld telefoonkosten van de ophaaldiensten & opslagbeheer.

Verslag Activiteiten

In boekjaar 2023 zijn er door de Boeldag de diverse gebruikelijke evenementen
georganiseerd. Dit zijn op onderstaande dagen:
Zaterdag 24 juni : De grote Boeldag
Zaterdag 25 november : De Mini-Boeldag
Zaterdag 30 december : Boeldag oliebollen verkoop
Laatste zaterdagen van de maand : Boeldag-schuurverkoop (niet in de vakantieperiode)

Beleidsplan

Beleidsplan van de Stichting Boeldag Voorthuizen (versie januari 2024)

Doel, werkwijze en middelen
1. De stichting heeft ten doel:
Het bevorderen en stimuleren van sociale contacten en saamhorigheid tussen gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen door het organiseren van diverse activiteiten ter verkrijging van financiële middelen om in staat te zijn financiële steun te verstrekken aan het College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen en overige kerkelijke doeleinden met een binding aan de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen.

2. De stichting organiseert daarvoor:
a. Het inzamelen en bewaren van roerende goederen uit giften en schenkingen.
b. Een Boeldag die jaarlijks wordt gehouden op de laatste zaterdag van juni.
c. Een Mini-Boeldag die jaarlijks wordt gehouden op de laatste zaterdag van november.
d. Het oudejaars-oliebollen bakken dat doorgaans jaarlijks eind december wordt georganiseerd.
e. Eventuele andere evenementen.

3. De stichting zal haar middelen verkrijgen uit:
a. De netto-inkomsten die na aftrek van de gemaakte kosten voortvloeien uit de jaarlijkse boeldagen en mini-boeldagen en overige evenementen.
b. Inkomsten uit tussentijdse verkoop van het ingezamelde roerend goed.
c. Opbrengsten van de georganiseerde activiteiten ter verwerving van middelen.
d. Overige baten.

4. Besteding van de middelen:
a. Maximaal 4% van de bruto-jaaropbrengsten wordt gereserveerd voor de instandhouding of vervanging van de noodzakelijke hulpmiddelen voor de realisatie van haar doelstelling tot een maximum liquiditeit van € 17.500,- op de bankrekening van de Boeldag. Bij onverwachte liquiditeitsproblemen kan de Stichting Boeldag te allen tijde een beroep doen op het College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen, dat dan gelden beschikbaar zal stellen.
b Financiële steun aan het College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen.
c Financiële steun aan kerkelijke doeleinden met een binding aan de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen.
d Uitgaven voor kosten welke noodzakelijk zijn voor het organiseren van genoemde activiteiten.
e De stichting houdt geen onroerende goederen in eigendom.

5. Richtlijnen bij de keuze van het doel van de besteding:
Het bestuur van de stichting kiest een doel door hoofdelijke stemming aan de hand van de volgende richtlijn:
a. Grote Boeldag en eventuele andere evenementen
Grote projecten binnen de eigen kerk met betrekking tot ‘tastbare’ zaken.
b. Mini-Boeldag
Doeleinden buiten de eigen kerkelijke huishoudingen, maar wel met een binding met de eigen kerk.
c Uitkering van de opbrengsten aan de gekozen doelen gaat altijd via de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen.
d Het staat de stichting vrij om de reserveringen voor eigen hulpmiddelen (punt 4a) ten laste te brengen van één of meerdere van bovengenoemde activiteiten.
e De opbrengsten van de verschillende Boeldag-activiteiten worden bekendgemaakt via de”Accu”.

6. Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven bestuurders die worden benoemd en geschorst door het bestuur van het College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.